فصلنامه ادبی داستانی خوانش

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش شماره 1

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش
یادداشت سردبیر

فصلنامه ادبی - داستانی خوانش - سال اول | شماره اول و دوم | تیرماه هشتاد و پنج

برای خرید نسخه چاپی کلیک کنید...

یادداشت مدیرمسوول

‌یادداشت سردبیر

 

داستان خوانی:

         ـ دکتر جان هالیدی / فتح الله بی نیاز

ـ اژدهاکشان / یوسف علی خانی 

         ـ زنی که اسیر شد / دونالد بارتلمی/ برگردان: محسن بنی فاطمه

         ـ شاه ماهی / علی اکبر کرمانی نژاد

ـ این همه دیر / محمدعلی مسعودی   [مطلب کامل

         ـ کسی روی پل نمی نشیند / مظاهر شهامت

         ـ فضای مجازی نوشتن و رهایی نشانه ها / نفیسه آفرین زاد

 

اندیشه خوانی:

         ـ ژیل دلوز / محمد ضمیران

         ـ فروید در مقام فیلسوف / محمد صنعتی

         ـ لحن گردانی؛ ضرورت و دیالکتیک گریز از مرکز / داریوش مهبودی

 

شعرخوانی و نقد شعر:

         ـ یادداشتی درباره ی شعرخوانی / محمدحسن مرتجا

         ـ متن جنگ / محمد آشور

ـ از باران دیشبی / علی باباچاهی     [مطلب کامل

ـ ظهور / منصور بنی مجیدی     [مطلب کامل

         ـ در دور / رفتن / آزیتا حقیقی جو

         ـ ... / آتفه چهارمحالیان

         ـ مرده بودیم / علی رضا دانش پژوه     [مطلب کامل

         ـ آن / محمد شریفی

         ـ عاشقانه های کوهی که از پشت مرد آمده بود / فریاد شیری     [مطلب کامل

         ـ موجودات مشکوک / حسین فاضلی

         ـ کافه ی مراکشی / لیلی گله داران     [مطلب کامل

         ـ فقر / جواد لگزیان

         ـ توی ذهن / سعید محمدحسنی

         ـ از باغ تار / اقبال معتضدی

         ـ میان بر / شیدا محمدی

         ـ پاییز در پاییز / کیومرث منشی زاده     [مطلب کامل

         ـ شعر بعدی / سیدعلی میرافضلی

         ـ معشوق گم / مازیار نیستانی

         ـ احضار تکه های روایت / علی رضا بهنام

         ـ مثل یک گلوله کاموا / انسیه کریمیان

 

مقال خوانی:

ـ چرا هنر از ما روی برگردانده است؟ / عبدالله کیخسروی   [مطلب کامل

         ـ دریبل کلمات / مجتبی پورمحسن

 

برگردان خوانی:

         ـ شناخت گئورگ تراکل / معرفی و برگردان اشعار: محمد شریفی

         ـ جنبش پساساختارگرای دریدا، ساختارزدایی و پسامدرنیسم / هانس برنتس، برگردان: ناهید فخرشفایی

 

ادبیات کودک:

         ـ ادبیات مظلوم کودک

 

معرفی کتاب