فصلنامه ادبی داستانی خوانش

سپیده جدیری

سپیده جدیری
نویسنده: سپیده جدیری

(1)

 

رنگ از اتوبوس بزرگ‌تر است

آب از تشنه عمیق‌تر

دنیا رو به چرخ می‌آید دنیا رو به چرخ...

 

اتوبوس بی‌رنگ می‌رود

رنگ می‌آید می‌رود

آب از تشنه عمیق‌تر...

 

دنیا شور می‌زند

شور می‌زند

شور می‌زند شورتر...

 

آب از اتوبوس بزرگ‌تر است

رنگ از تشنه عمیق‌تر

عمیق‌تر

عمیق‌تر.

 

 

(2)

 

خدا

تکان می‌خورَد

و یک گوشه کارون

و یک گوشه قسم

و یک گوشه شعر

جلو می‌رود...

 

از گَرم خسته‌ام:

صدا

به آب می‌زند

و کوسه‌های سرخ

به رگ

و یک گوشه کارون

و یک گوشه قسم

و یک گوشه شعر

از چشم‌های من به آب‌های تو.

مربوط به ماهنامه شماره 7