فصلنامه ادبی داستانی خوانش

سخن مدیرمسئول

سخن مدیرمسئول
نویسنده: بهناز صالحی

وقتي سناريوي هميشگي طبيعت دوباره در تمام‌ترين زوايايش ظهور مي‌كند، در اين آغاز متناوب آيا هواي تازه‌اي را تجربه خواهيم كرد؟ خوانش اميد دارد تا شايد بتواند در شماره‌هاي آتي هواي تازه‌اي از ادبيات را تجربه كند.

در پاسخ به تلفن‌ها و نامه‌هاي دوستان فرهيخته‌ام كه گاه و بي‌گاه مرا مورد لطف قرار داده و نكاتي را گوش‌زد مي‌كنند بايد متذكر شوم چاپ مطالب درج شده در خوانش به اين معنا نيست كه بضاعت ادبيات ما اين است كه پيش‌رو داريد،‌ ادبيات امروز ما بدليل خانه‌نشين شدن ( ) و غياب متن‌هاي خوب و درخور و يا دسترسي به منبع اطلاعات و يا مشكلاتي از جمله فضاهاي اقتصادي موجود بر خوانش و چينش اشخاص در ادبيات به سمت‌وسويي كشيده شده است كه گاها ناگزير از بسنده كردن به همين فضاي موجود مي‌باشيم (كه البته مشكل قابل تامل نشرياتی از اين طيف نيز هست)

مخاطبين مدق خوانش خود نيز مي‌دانند كه خوانش در هر شماره جهش داشته و كم كم ساختار هستي‌مند خود را پيدا خواهد كرد.

خوانش قرار نيست مامن پرتاب يا پرتگاه شخص يا اشخاصي باشد، نام‌ها و چهره‌هاي جاافتاده كه سال‌هاست ادبيات ما را در سيطره دارند و ندادن مجال به بااستعدادترهاي گمنام خود يكي از معضل‌هاي كنوني ادبيات است.

مربوط به ماهنامه شماره 5