به زودی با خدمات جدید باز خواهیم گشت.

فصلنامه خوانش

منتظرتان هستیم
15 روز

درباره ی خوانش

مطالب ارایه شده در خوانش دیدگاه نویسندگان و هنرمندان آن مطالب است نه گردانندگان خوانش. خوانش در اثری بدون اجازه‌ی صاحب آن اثر دست نمی‌برد. مطالب فرستاده شده بازگردانده نمی‌شود. لطفا قبل از ارسال، کپی مطالب را برای خود نگاه دارید. مطالب ترجمه شده را لطفا همراه با متن اصلی ارسال نمایید. شماره تماس خود را روی آثارتان قید نمایید. تا زمانی که از عدم چاپ آثارتان در خوانش مطمئن نشده‌اید آن را برای سایت‌های اینترنتی و نشریات دیگر نفرستید. برای معرفی کتاب خود، ارسال دو نسخه از کتاب الزامی است. برای بقای خوانش از طریق اشتراک و انتقاد یاری‌اش کنید.

دبیر تحریریه:

رضا زنگی آبادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر:

بهناز صالحی

تحریریه:

احمد اکبرپور
محمد شریفی
محمدحسن مرتجا
مازیار نیستانی

تصویرساز:

الهه آذرنوش

مشاهده وب سایت قدیمی

برای مشاهده مطالب و ب سایت گذشته کلیک کنید

آدرس:

کرمان ـ صندوق پستی 633 ـ 76135

شماره تماس:

2238083

پست الکترونیکی:

info@khaesh.ir
khanesh_kerman@yahoo.com

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript